רמת אשכול
רמת אשכול שם הספריה
רח' קרל נטר 3 כתובת
ירושלים ישוב
97762 מיקוד
5819718 טלפון
טלפון נוסף
5819718 פקס
ליאוקומוביץ' נינה ספרנית
lknina@jerusalem.muni.il דוא"ל